MDL
Licitaţia publică nr.1784/08 din 17.11.2008: Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM): ALL.BIZ: Молдова
Premium Business
Отзывов: 0
Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM)
+373 (22) 24-16-51

Licitaţia publică nr.1784/08 din 17.11.2008

03.11.2008
Licitaţia publică Nr.1784/08 din 17.11. 2008, ora 10.00 publicată în „BAP” Nr.82/08 din 28.10.2008 pentru achiziţionarea instrumentelor medicale şi producelor parafarmaceutice conform necesităţilor Bazei Speciale de Aprovizionare Medicală DOCUMENTE DE LICITAŢIE Chişinău 2008 1.Invitaţie la licitaţie Stimate Domnule Director, Baza Specială de Aprovizionare Medicală (în continuare BSAM) vă aduce la cunoştinţă că pe data de 17.10.2008 va avea loc licitaţia nr. 1784/08 pentru achiziţionarea instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice conform necesităţilor BSAM. În scopul achiziţionării instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice conform necesităţilor BSAM este alocată suma necesară. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, grupul de lucru pentru achiziţii invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului. Setul de documente pentru participare la licitaţie poate fi procurat după achitarea nerambursabilă a sumei de 200 lei pentru fiecare set şi depunerea cererii, în scris, de participare, pe adresa indicată mai jos. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer:\ Baza Specială de Aprovizionare Medicală Banca:Ministerul Finanţelor-Trezoreria Centrală c/b TREZMD2X c/f 1006601003337 c/tr 3359502 c/d 440100112200100 (relaţii la tel. 49-86-61, 31-11-54, fax-49-86-67). După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, telefonului de contact al persoanei interesate) şi confirmarea achitării sumei de 200 lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct. Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată pînă la orele 9.30, 17.11.2008 la sediul Baza Specială de Aprovizionare Medicală pe adresa: mun. Chişinău, str.Alecu Russo nr.1, et.7, of 71. Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la orele 10.00, ora locală a Republicii Moldova, pe data de 17.11.2008, la sediul mun. Chişinău, str.Alecu Russo nr.1 of.71. Informaţii suplimentare la tel. 49-86-61,31-11-54; fax:49-86-67. 2. Lista instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice necesare pentru stocare în Rezerva de Mobilizare Nr d/o Denumirea bunurilor materiale Parametri u/m Cantitatea Ţara producătore 1 Aeroconduct gură în gură - buc 50 - 2 Atelă pentru mandibulă - buc 100 - 3 Cateter din cauciuc cilindric nr. 10 - buc 100 - 4 Cateter din cauciuc cilindric nr. 12 - buc 100 - 5 Cateter din cauciuc cilindric nr. 20 - buc 30 - 6 Mănuşi anatomice nr. 8 n/st perechi 1000 - 7 Mănuşi anatomice nr. 9 n/st perechi 1000 - 8 Mănuşi chirurgicale nr. 5,6 n/st perechi 1000 - 9 Mănuşi chirurgicale nr. 7,8 n/st perechi 4000 - 10 Mănuşi chirurgicale nr. 9,10 n/st perechi 2500 - 11 Pipetă oculară - buc 1000 - 12 Seringă getabilă, 10ml ac21Gx1½ 0.8x40mm buc 15000 Germania/Spania 13 Seringă getabilă, 2ml ac23Gx1 0.6x25mm buc 20000 Germania/Spania 14 Seringă getabilă, 5ml ac22Gx1½ 0,7x40mm buc 40000 Germania/Spania 15 Sisteme pentru perfuzii l-tub-150cm buc 5000 Germania 16 Sisteme pentru transfuzia sângelui şi a preparatelor de sânge Cu ac metalic buc 3000 Germania 17 Spatulă pentru limbă de unică folosinţă - buc 2000 - 18 Trusă pentru Osteosinteză 71denumiri/962bucăţi trusă 5 Rusia 19 Trusă mare pentru pansament 41denumiri/337bucăţi trusă 5 Rusia 20 Trusă mică pentru pansament 19denumiri/138bucăţi trusă 5 Rusia 21 Trusă pentru traheotomie 16denumiri/84bucăţi trusă 5 Rusia 3. Fişa informaţională pentru Participanţii la licitaţie 1. Organizatorul licitaţiei: Baza Specială de Aprovizionare Medicală 2. Administratorul alocaţiilor: BSAM 3. Suma alocaţiilor: sursele extrabugetare 4. Cantitatea necesară: cantitatea necesară este specificată în pct.2 “Lista instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice necesare pentru stocare în Rezervele de Mobilizare”. 5. Denumirea Cumpărătorului:BSAM 6. Destinatar: BSAM 7. Limba de comunicare în care se va desfăşura licitaţia: limba de stat 8. Preţurile se indică în: lei moldoveneşti preţ cu TVA şi fără TVA 9. Condiţiile de livrare: DDP, INCOTERMS 2000 10. Termenul de livrare: pe parcursul a trei luni de la data semnării contractului 11. Termenul de achitare a plăţii de către Cumpărător: în decurs de 30 zile calendaristice după livrare 12. Participanţii asigură furnizarea mărfii în corespundere cu prevederile contractelor de furnizare şi standardele în vigoare: a) termenul de valabilitate al produselor parafarmaceutice nu mai mic de 3ani; b) ambalajul să fie intact pentru a permite păstrarea pe un termen îndelungat; c) etichetarea să corespundă actelor normative în vigoare; d) Produsele parafarmaceutice să fie recent fabricate cu termen nu mai mare de 3 luni de la data fabricării însoţite de certificat igienic ; e) Instrumentarul medical să fie recnt fabricat cu ambalajul intact şi sigilat cu data fabricării însoţit de certificat de conformitate; f) Preţul este necesar să fie indicat cu 2 cifre după virgulă, fără fracţiuni de bănuţ. g) este necesar de prezentat mostre. 13. Ofertele se prezintă în 2 exemplare: originalul şi o copie, în plicuri separate sigilate. 14. Oferta (plicul cu “originalul” şi “copia” ofertei), se prezintă pe adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr.1,et7,of.71 tel: 49-86-61; 31-11-54; fax 49-86-67 Pe plic se indică: “Participarea la licitaţia pentru achiziţionarea instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice ”. 15. Ofertele se vor primi pînă la:17.11. 2008 ora 9.30. Pe adresa :mun.Chişinău str.Alecu Russo nr.1 et.7 of.71 Baza Specială de Aprovizionare Medicală 16. Licitaţia se va deschide la: 17.11.2008 10.00(ora locală), Pe adresa :mun.Chişinău str.Alecu Russo nr.1 et.7 of.71 Baza Specială de Aprovizionare Medicală 17. Relaţii de contact: tel. 49-86-61;31-11-54;49-86-67 II. INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE 1. Sursa de finanţare 1. În scopul achiziţionării instrumentelor medicale în cantitatea specificată în p. 2, Cap. I “Lista instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice necesare pentru stocare în Rezerva de Mobilizare” conform necesităţilor BSAM este alocată suma necesară din sursele extrabugetare. 2. Organizatorul licitaţiei este grupul de lucru pentru achiziţii al BSAM. 2. Participanţii la licitaţie Participanţii la licitaţie pot fi producătorii primari şi agenţii lor din ţările cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale. Această normă se referă şi la producătorii autohtoni. 3. Originea mărfii 1. Originea mărfii semnifică ţara în care a fost produsă. 2. Originea mărfii nu trebuie să coincidă obligatoriu cu originea Participantului. 4. Cheltuieli de participare 1. Participantul la licitaţie acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor solicitate. 2. BSAM nu ia parte la acoperirea cheltuielilor Participanţilor şi nu poartă răspundere pentru acestea, indiferent de rezultatele licitaţiei. 5. Informaţia prezentată de Participanţi Participantul la licitaţie este obligat să studieze toate instrucţiunile, formele, condiţiile incluse în prezentul document. În cazul neprezentării unui anumit document obligatoriu din cele prevăzute în p. 9 (1), Cap. II sau prezentării unor documente false, oferta Participantului este respinsă. 6. Precizarea Documentelor pentru participare la licitaţie 1. Participantul la licitaţie poate solicita de la grupul de lucru a BSAM explicaţii în scris asupra documentelor de licitaţie (prin scrisoare, fax, telegramă), pe adresa indicată în Fişa informaţională. 2. La orice demers de acest fel, primit pînă la expirarea termenului de depunere a ofertei, grupul de lucru a BSAM este obligat să răspundă în scris, oferindu-i posibilitate Participantului de a depune oferta corespunzător cerinţelor documentelor de licitaţie. 3. Fără a indica sursa de la care provine demersul, grupul de lucru a BSAM va comunica explicaţiile în cauză tuturor Participanţilor, cărora le-a oferit documentele de licitaţie. 7. Aplicarea modificărilor în documentele de licitaţie 1. Cu cel puţin 5 zile pînă la termenul de depunere a ofertelor, grupul de lucru a BSAM are dreptul de a modifica documentele de licitaţie, fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la demersul unuia sau cîtorva Participanţi. 2. Modificarea fiind obligatorie, va fi adusă imediat la cunoştinţa tuturor Participanţilor, cărora BSAM le-a oferit documente de licitaţie. 3. În caz de necesitate, grupul de lucru a BSAM poate prelungi cu cel puţin 5 zile pînă la termenul de depunere a ofertelor, astfel încît Participanţii să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile sau modificările documentelor de licitaţie. Înştiinţarea despre prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediată imediat fiecărui Participant, căruia grupul de lucru i-a oferit documente de licitaţie. 8. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei 1. Toate documentele, corespondenţa şi licitaţia se realizează în limba de stat a Republicii Moldova. 2. După caz, documentele pot fi prezentate în orice altă limbă, însă cu anexarea traducerii în limba moldovenească a celor mai importante informaţii. 9. Documentele prezentate de Participanţi 1. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie pînă la termenul limită de depunere a ofertelor: Date despre Participant – original – potrivit modelului din p. 4, Cap. IV, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; Garanţia pentru ofertă – prezentată în modalitatea prevăzută în p. 20, Cap. II; Oferta – original – potrivit modelului din p. 1, Cap. IV, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Certificat de atribuire a contului bancar – original – eliberat de banca deţinătoare de cont; Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor – original – eliberat de Inspectoratul Fiscal; Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; Licenţa de activitate - copie –confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, se prezintă atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale; Certificat de înregistrare în ţara de origine la poziţiile 18,19,20,21– copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; Prezenţa obligatorie a mostrelor la momentul depunerii ofertei. Certificat igienic la poziţiile 1-17– copie confirmată prin semnătura şi stampila Patricipantului. 2. Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară: a) Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie – original – eliberat de Participant, care reflectă următoarea informaţie:  experienţa acumulată, performanţele;  volumul de producere, desfacere;  numărul angajaţilor;  dotarea tehnică;  anexarea copiei contractelor încheiate ş.a. b) Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului – original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care reflectă următoarea informaţie:  Participantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;  patrimoniul participantului nu este sechestrat;  activitatea Participantului nu este suspendată. c) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 5 ani; d) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii Participantului – original – eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5 ani; e) Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de calculare a preţului – original – eliberat de Participant; f) Copia standardelor de referinţă a mărfurilor şi serviciilor propuse, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. g) Recomandaţii – original. 10. Preţurile la mărfurile propuse 1. Participantul la licitaţie este obligat să indice în documentele prezentate preţul pentru unitatea de măsură fără fracţiuni de bănuţ, cu 2 cifre după virgulă. 2. Preţurile la mărfuri se indică în condiţiile de livrare DDP (depozit-beneficiar), conform INCOTERMS 2000. Participantul este în drept să obţină servicii de asigurare de la orice sursă convenabilă din orice ţară producătoare. 3. Preţurile indicate de Furnizor (Participant la licitaţie) trebuie să fie fixe din momentul deschiderii licitaţiei pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge. 4. Preţurile se prezintă în felul următor: Preţ fara TVA; valoarea TVA; suma totală inclusiv TVA. Oferta care conţine mai multe variante se consideră ofertă cu preţ nefixat şi se respinge. 11. Valuta licitaţiei Preţurile pentru marfă solicitată vor fi indicate în lei moldoveneşti, iar în cazul participării agenţilor economici străini – lei sau o valută străină convertibilă fără fracţiuni de bănuţ cu 2 cifre după virgulă. 12. Documentele ce confirmă calitatea mărfii Participantul la licitaţie este obligat să prezinte ca parte componentă a ofertei, documentele indicate în p. 9, cap. II ce confirmă calitatea, standardele şi parametrii tehnici ai mărfii. 13. Perioada de valabilitate a ofertei 1. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile, începînd cu data deschiderii licitaţiei de către grupul de lucru a BSAM. Acest termen este obligatoriu pentru părţile contractante şi nu poate fi redus. 2. În condiţii excepţionale grupul de lucru a BSAM poate solicita Participantului să prelungească perioada de valabilitate a ofertei. Atît solicitarea cît şi răspunsul trebuie să fie întocmite şi comunicate în scris (prin scrisoare, fax, telegramă). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu este în drept să modifice oferta. 3. Participantul care nu acceptă propunerea de a prelungi termenul de valabilitate a ofertei nu pierde dreptul la retragerea garanţiei pentru oferta sa. 14. Întocmirea şi semnarea ofertei 1. Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi grupul de lucru se va conduce de original. Ofertantul trebuie să completeze compartimentul OFERTĂ citeţ, fară greşeli, pentru fiecare denumire separat în spaţiile corespunzătoare. La denumirile produselor pentru care Participantul nu propune oferta sa – spaţiile nu se vor completa. 2. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Participant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin procura anexată la ofertă. Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către Participant. 3. Erori şi corectări în ofertă nu se admit. 15. Prezentarea ofertelor 1. Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se sigilează într-un plic suplimentar. 2. Plicul trebuie să fie adresat Grupului de lucru pentru achiziţii al BSAM în conformitate cu adresa indicată în fişa informaţională. Ele vor conţine inscripţia: Întreprinderea "___________________________" __________________________________ “Participarea la licitaţia nr. ____________ pentru achiziţionarea instrumentelor medicale şi produselor parafarmaceutice ”. ” . Nu se deschide pînă la orele ora locală, 2008”. 3. Plicurile vor conţine numele şi adresa Participantului. Dacă plicul extern nu este sigilat şi marcat, grupul de lucru nu va fi responsabilă pentru deschiderea lui înainte de termen. 4. Oferta (plicuri) va fi expediată prin poştă sau prin intermediul curierului. 16. Termenul limită de depunere a ofertelor 1. Oferta trebuie să fie recepţionată de grupul de lucru al BSAM pe adresa indicată în Fişa informaţională nu mai tîrziu de data indicată în aceasta. 2. BSAM poate din propria iniţiativă prelungi termenul de depunere a ofertelor, înainte de expirarea acestuia, în acest caz drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului şi Participantului se prelungesc corespunzător. 17. Ofertele prezentate cu întîrziere Orice ofertă primită de grupul de lucru al BSAM după termenul limită de depunere va fi respinsă şi remisă Participantului fără a fi deschisă. 18. Modificarea ofertelor şi retragerea lor 1. Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, dacă prezintă pe numele preşedintelui grupului de lucru o notă în scris cu privire la aceste modificări (sau, după caz, despre retragerea ofertei). 2. Informaţia prezentată de către Participant despre modificarea ofertei sau despre retragerea ei trebuie să fie pregătită, sigilată, marcată şi expediată în termenul respectiv. Înştiinţarea despre retragerea ofertei poate fi expediată prin fax sau telegramă, însoţită de copia confirmării retragerii ofertei, expediată prin poştă nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 19. Deschiderea licitaţiei 1. Ofertele se deschid în locul şi la timpul specificat în Fişa informaţională, în prezenţa Participanţilor sau a reprezentanţilor împuterniciţi . 2. Participanţii, prezenţi la licitaţie sunt obligaţi, să-şi confirme prezenţa prin depunerea semnăturii în Registrul respectiv. 3. Denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui Participant, a cărui ofertă se deschide, şi suma ofertei se vor comunica celor prezenţi, precum şi celor care au absentat la deschidere, la demersul lor, şi se vor înregistra imediat în procesul-verbal de deschidere a licitaţiei. 20. Condiţiile garanţiei pentru ofertă 1. Ca parte componentă a ofertei, Participantul la licitaţie este obligat să prezinte garanţia pentru ofertă în una din următoarele forme: - garanţia bancară (original), prezentată de o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare), care nu are documente de remediere. Modelul garanţiei bancare pentru ofertă este inclus în documentele de licitaţie (cap. IV, p. 3, pag. 16) - transfer de bani pe contul: Baza Specială de Aprovizionare Medicală c/f 1006601003337 c/trez 3359502 Banca:Ministerul Finanţelor- Trezoreria Centrală; TREZMD2X c/d 461360212200100 cu nota „Garanţie pentru ofertă. Licitaţia nr…. din ……”. 2. Cuantumul garanţiei pentru oferta Participantului la licitaţie constituie 2 % din valoarea ofertei prezentate. 3. BSAM are dreptul să reţină suma garanţiei pentru ofertă în cazul cînd Participantul: a) îşi retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; devenind cîştigător, nu semnează contractul de achiziţie; b) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; c) nu depune asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie. 4. BSAM nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricărui eveniment din cele indicate mai jos: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţie şi depunerea asigurării de executare a contractului; c) suspendarea de către grupul de lucru a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, dacă documentele de licitaţie nu prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. 21. Evaluarea şi compararea ofertelor 1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se va efectua de către grupul de lucru pentru achiziţii. Grupul de lucru are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor, dacă ea conţine unele abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi corectate fără a se afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima, în măsura posibilităţilor, cantitativ şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. 2. Grupul de lucru nu acceptă oferta dacă: a) lipseşte garanţia pentru ofertă; b) Participantul nu corespunde cerinţelor de calificare; c) Participantul nu acceptă corectarea unor erori aritmetice; d) oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie; e) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie. 3. Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, grupul de lucru poate solicita ofertantului explicaţii asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea preţului, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Grupul de lucru va corecta doar erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării ei, înştiinţînd fără întîrziere Participantul. 4. Dacă nu va exista o concurenţă efectivă ori dacă ofertele nu vor corespunde cerinţelor stabilite în documentele de licitaţie, grupul de lucru are dreptul să respingă toate ofertele. Înştiinţarea privind respingerea ofertelor se va expedia imediat tuturor ofertanţilor. 5. Evaluarea şi compararea ofertelor primite, pentru a determina oferta cîştigătoare, se efectuează pe fiecare denumire a produsului aparte după criteriu cel mai mic preţ fară TVA şi corespunderea cerinţelor(pe fiecare poziţie în parte). 22. Stabilirea contactului cu Cumpărătorul 1. Între grupul de lucru, Cumpărător, pe de o parte, şi Participantul la licitaţie pe de altă parte, nu vor avea loc nici un fel de negocieri privind oferta acestuia. 2. Orice tentativă a Participantului la licitaţie de a influenţa asupra hotărîrii Cumpărătorului, grupului de lucru, se poate solda cu neîncheierea contractului. III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 1. Aprecierea definitivă 1. În baza condiţiilor şi criteriilor specificate în documentele de licitaţie, grupul de lucru determină dacă pretendentul Vînzător este sau nu capabil să execute contractul în conformitate cu legislaţia în vigoare. 2. Determinarea calificării Vînzătorului constă în examinarea capacităţilor lui financiare, tehnice şi organizatorice. Acest proces include şi studierea confirmării documentare a calificării Vînzătorului. 3. Dacă Vînzătorul selectat nu corespunde cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie, oferta acestuia va fi respinsă. 2. Criterii de încheiere a contractului În termen de 3 zile de la data la care a acceptat oferta cîştigătoare, grupul de lucru va expedia Participantului o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei. Cumpărătorul va încheia contract cu Vînzătorul, a cărui ofertă a corespuns tuturor criteriilor specificate în documentele de licitaţie. Dacă cea mai optimă ofertă nu garantează furnizarea integrală a mărfii solicitate, Cumpărătorul poate încheia contract cu un Vînzător, a cărui ofertă este desemnată ca fiind următoarea, şi care întruneşte toate condiţiile solicitate la evaluare. În cazuri argumentate Cumpărătorul poate solicita o cantitate mai mica decît cea contractată. În cazul în care Cumpărătorul necesită o cantitate mai mare de produse decît cea contractată conform legislaţiei în vigoare el poate încheia Acord Adiţional de pînă la 30% din suma contractată. Calitatea produselor livrate se atestă prin certificatul de calitate sau igienic. 3. Semnarea contractului 1. Concomitent cu înştiinţarea Vînzătorului care a obţinut dreptul de a încheia contractul, Cumpărătorul îi expediază acestuia forma contractului, inclusă în setul de documente pentru licitaţie. 2. În termen de 20 zile de la comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei, Vînzătorul - cîştigător al licitaţiei şi Cumpărătorul sunt obligaţi să semneze contractul de achiziţie. Contractul să consideră încheiat la data semnării de către părţi. 3. Contractul de achiziţie în termen de 5 zile de la încheiere se prezintă spre înregistrare la Agenţia pentru Achiziţii cu darea de seamă. 4. Garanţia executării contractului 1. La momentul semnării, Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului garanţia îndeplinirii contractului, cuantumul căreia va fi 10% din valoarea de deviz a contractului. Garanţia pentru executarea contractului poate fi prezentată în una din următoarele forme: - garanţie bancară, se prezintă de la o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare) care nu are documente de remediere, forma – model al garanţiei bancare pentru executarea contractului este inclusă în documentele de tender (capitolul IV, punctul 3, pag.17); - transferul de bani pe contul Cumpărătorului; 2. Nerespectarea condiţiei depunerii garanţiei pentru executarea contactului duce la nesemnarea contractului de către Cumpărător. 3. În acest caz grupul de lucru este în drept să selecteze o altă ofertă cîştigătoare din ofertele rămase în vigoare şi să încheie un alt contract. În caz contrar licitaţia poate fi anulată. 5. Plata pentru marfa livrată Plata pentru marfa livrată se va efectua în lei moldoveneşti. 6. Executarea contractului 1. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sunt de o natură se schimbe condiţiile ofertei, care au constituit temei pentru selectarea ei, şi să majoreze valoarea acesteia. 2. Vînzătorul trebuie să ia măsuri pentru executarea necondiţionată a clauzelor contractului încheiat, respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. 3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale implică răspunderea Vînzătorului conform contractului şi legislaţiei în vigoare. IV. DOCUMENTELE - MODEL 1. Oferta-model Oraşul_____________ Data _______________ Denumirea participantului_____________________________________________ Adresa participantului_________________________________________________ Nr. licitaţiei ____________________ Valuta___________________________ Nr. d/o Denumirea bunurilor materiele Parametri Unitatea de masură Cantitatea Produsul oferit Producător Ţara Numărul în ambalaj Preţ DDP p/u unitate de măsura (fară TVA lei moldoveneşti) Valoarea TVA Valoarea totală a ofertei (inclusiv TVA) lei moldoveneşti Data Funcţia _________________ Semnătura _______________ L.Ş. 2. Garanţia pentru ofertă (bancară) (Model) Stimaţi domn, La cererea firmei…………………………………………………………………….., noi, …………………………………………, cu adresa juridică…………………………, ne angajăm să efectuăm irevocabil plata către Dumneavoastră pentru orice sumă pînă la suma de……………………………, cuantumul căreia este de 2 la sută din valoarea de deviz a ofertei prezentate la licitaţie, în cazul îndeplinirii de către firma ............................ a unei sau a mai multor condiţii expuse mai jos: a) şi-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) devenind cîştigătoare, nu semnează contractul de achiziţie; c) n-a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; d) n-a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiţie, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziţie, La solicitarea Dvs, neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele indicate mai sus. Garanţia este valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei la licitaţie şi expiră în mod automat dacă solicitarea Dvs de efectuare a plaţii nu ne parvine în această perioadă. Garanţia a fost eliberată la data de…………………….. Cu respect, ………………………………. (semnătura, ştampila băncii) 3. Garanţia pentru îndeplinirea contractului (Model) Stimaţi Domni Pe data de _ _ _ _ _ a fost încheiat contractul nr. ___ pentru achiziţionarea medicamentelor între Grupul de lucru pentru achiziţii al Bazei Speciale de Aprovizionare Medicală şi firma __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Conform prevederilor legale, noi,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ cu adresa juridică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ne angajăm să efectuăm plata către Dumneavoastră pentru orice sumă pînă la suma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cuantumul căreia este de 10% din valoarea de deviz a contractului, dacă firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nu-şi îndeplineşte angajamentele asumate prin contractul susmenţionat. La solicitarea Dvs, neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele indicate mai sus. Garanţia este valabilă pînă la data de _ _ _ _ _ _ __ _ şi expiră în mod automat în cazul în care solicitarea de efectuare a plăţii nu ne parvine pînă la această dată inclusiv. Garanţia este eliberată la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cu respect, ……………………………… (semnătura, ştampila băncii) 4. Date despre Participant 1. Denumirea Firmei 2. Adresa Firmei 3. Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresa Firmei) 1. Anul întemeierii 2. Denumirile precedente ale Firmei 3. Telefon de contact 7. Fax 8. Poşta electronică 10. Tipul Firmei _________________ privat, public, etc. 11. Fondatorul Firmei şi ultimul Patron 12. Firme subsidiare 13. Numărul angajaţilor 14. Numărul şi amplasarea depozitelor 15. Baza tehnico-materială 16. Circuitul anual de export 17. Circuitul anual pentru piaţa internă 18. Volumul de producţie (activitate) 19. Denumirea Băncii la care Firma are deschis cont bancar 20. Adresa Băncii.

Новости

LiveInternet

Описание

Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM), Молдова ALL.BIZ: Молдова - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Licitaţia publică nr.1784/08 din 17.11.2008